Sklep internetowy: merikom.pl
Już w szkole. Program nauczania dla I etapu - edukacji wczesnoszkolnej
previous next contents

sklep internetowy


"Podstawę prezentowanego programu stanowią cele, treści kształcenia i oczekiwane osiągnięcia uczniów. W części ogólnej przedstawiony jest rejestr tych treści z podziałem na klasy, w części szczegółowej zaś - materiał nauczania każdego przedmiotu i odpowiadające mu umiejętności ucznia.

W każdej edukacji, po każdym dziale tematycznym, zamieszczono zróżnicowane wymagania programowe, które mają kształt operacyjny, umożliwiający nauczycielowi pomiar oraz sformułowanie dokładnej i obiektywnej oceny opisowej. Biorąc pod uwagę, że ocena powinna mieć przede wszystkim charakter informacyjny (w postaci opisowej), zostały umieszczone w końcowej części programu przykładowe karty takiej oceny uczniów oraz listy wychowawcy skierowane do swoich wychowanków po II semestrze nauki - po klasie I, II, III. Za podstawę do opracowania tych kart oceny opisowej posłużyły zaproponowane wymagania programowe oraz systematyczna obserwacja dziecka. Wymagania konieczne to wiadomości i umiejętności niezbędne do dalszego uczenia się. Wymagania podstawowe stanowią najniższy zadowalający poziom osiągnięć ucznia. Wymagania rozszerzone i pełne obejmują czynności trudniejsze, większy zakres wiedzy i umiejętności, które powinien opanować uczeń. Wymagania wykraczające są to osiągnięcia ponadprogramowe.


Nr dopuszczenia: DKW-4014-149/99"

previous next contents

Valid HTML 4.0!